Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ Λευκάδας : Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 7/2013 πρακτικό του, αφού έλαβε υπόψη του σύμφωνα και με την εισήγηση:

 1. τις διατάξεις του Π.Δ. 50/4-3-96 (Φ.Ε.Κ. 45/96 τ. Α?) άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 (Φ.Ε.Κ. 94/97 τ. Α?) και
 2. το με αριθμό 6/2013 πρακτικό του σχετικά με την κατάρτιση πίνακα κενών και πλεονασμάτων του διδακτικού προσωπικού για την περιοχή μετάθεσης Λευκάδας κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα, μετά τις μεταθέσεις,

χαρακτηρίζει  ονομαστικά ως υπεράριθμους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους:

 1. Βρεττός Ρήγας,  κλάδου ΠΕ11, του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς με τα λιγότερα μόρια.
 2. Γκρίτζα Αθηνά,  κλάδου ΠΕ20, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως η τοποθετηθείσα εκ των τελευταίων.
 3. Ευσταθόπουλος Χαράλαμπος,  κλάδου ΠΕ03, του ΓΕ.Λ. Νυδρίου Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθε-τηθείς.
 4. Καταγής Ιωάννης,  κλάδου ΠΕ04.01, του 1ου ΓΕ.Λ.  Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς με τα λι-γότερα μόρια.
 5. Κατωπόδη Νίκη,  κλάδου ΠΕ02, του ΓΕ.Λ. Νυδρίου  Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 6. Λιβιτσάνος Μιχαήλ,  κλάδου ΠΕ19, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 7. Μίγγα Αναστασία,  κλάδου ΠΕ01, του ΓΕ.Λ. Νυδρίου Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 8. Ξηρομερίτη Ουρανία,  κλάδου ΠΕ12.10, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 9. Προδρομίτης Παναγιώτης,  κλάδου ΠΕ17.03, της ΕΠΑ.Σ. Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 10. Σάντα Ακριβή,  κλάδου ΠΕ04.01, του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 11. Σπηλιάς Νικόλαος-Σπυρίδων,  κλάδου ΠΕ04.01, του Γυμνασίου με Λ.Τ. Μεγανησίου  Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 12. Σταύρακας Νικόλαος,  κλάδου ΠΕ08, του Γυμνασίου Νυδρίου Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετη-θείς.
 13. Χαλικιάς Θεόδωρος,  κλάδου ΠΕ03, του 2ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς με τα λιγότερα μόρια.
 14. Χαραλάμπους Φανή,  κλάδου ΠΕ05, του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 15. Χόρτης Σπυρίδων,  κλάδου ΠΕ04.01, του 2ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό, παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Οι υπόλοιποι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι (δηλ. των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ03) έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, τα κενά του συνημμένου πίνακα. Το συμβούλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς αυτούς να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας έως τη Δευτέρα 1/7/2013, ώρα 11:30.

Η δήλωση θα κατατεθεί στο σχολείο που ανήκει ο εκπαιδευτικός ή θα σταλεί με FAX στο 26450 21731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Επισυνάπτεται ο Πίνακας Οργανικών Κενών για Ρύθμιση Υπεραριθμίας και Πρότυπο Δήλωσης Προτίμησης για Ρύθμιση Υπεραριθμίας.