Τοποθέτηση -διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τροποποίηση Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Λευκάδας

Ανάκληση διαθέσεων –Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικού