ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΕΠ-ΕΒΠ -Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Συντάκτης: Τμήμα Γ΄Προσωπικού

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται με την υπ’αρίθμ. 23418/Ε4/17-2-2020 (Φ.Ε.Κ. 241/Γ’/09-03-2020) απόφαση του ΥΠΑΙΘ και την παρούσα χρονική στιγμή απασχολούνται ως αναπληρωτές σε άλλες περιοχές μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση που ήδη υπηρετούν.

Δικαιολογητικά – έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει με την ορκωμοσία ο/η νεοδιοριζόμενος/η:

 1. Αντίγραφο Ταυτότητας
 2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών
 4. Έγγραφο που να αναφέρεται το ΑΦΜ του εκπαιδευτικού
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για άγαμους με τέκνα ή έγγαμους με ή χωρίς τέκνα (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία μας)
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, υπόλοιπο Δημόσιο), ταξινομημένες ημερολογιακά
 7. Πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση γενικού ιατρού ή παθολόγου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β’/21-11-2013)
 8. Πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση ψυχιάτρου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β’/21-11-2013)
 9. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία μας)
 10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: «α) δεν διώκομαι, β) δεν είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου ταμείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, γ) δεν ασκώ εμπορία κατ’επάγγελμα, δ) είμαι παλιός / νέος ασφαλισμένος (έχω ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, μέχρι 31-12-1992 (παλιός) ή μετά την 01-01-1993 (νέος)) και ε) έχω / δεν έχω απασχοληθεί στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την 01-01-2011»
 11. ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ
 12. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (IBAN)

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου καθώς αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.