Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στο Ναύπλιο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Δευτέρα 17/2/2020  και ώρα 13:00 μ.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο.