Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών της B΄ Λυκείου του 2ου Γ.Ε.Λ. στην Φλώρινα

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το συνολικό κόστος της εκδρομής και προσφορά η οποία να επιμερίζεται ανά μαθητή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας, μέχρι την Δευτέρα 04/02/2019 και ώρα 10.30πμ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου