Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκδρομή της Β΄ Τάξης του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, στην Μονεμβασιά

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής του σχολείου μας στη Μονεμβασιά Λακωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, μέχρι την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13.00.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του 1ου Γυμνασίου.