Υπενθύμιση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2021 (γεννημένων το 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2000 (κλάσεως 2021) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 02 Απριλίου 2018.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του ΔΑ είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες.

Επειδή η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατεύσιμων, παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίησή τους σχετικά με τα παρακάτω, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή διοικητικών κυρώσεων:

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων.

Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

(1)  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου

(2)  Βεβαίωσης  Απόδοσης  ΑΦΜ  η  οποία  εκδίδεται  από  την αρμόδια ΔΟΥ.

(3) Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚA) στο Δελτίο Aπογραφής είναι υποχρεωτική.

Επιπρόσθετα, για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (Email), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ).

Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Οι  στρατεύσιμοι  μπορούν  να  εκτυπώνουν  από  τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

  • Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
  • Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
  • Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 της παρούσας, να υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί, ώστε να ειδοποιηθούν αυτοί που διαμένουν στο εξωτερικό, μέσω οικείων ή συγγενών τους. Οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου (www.stratologia.gr),  υποχρεούμενοι να  προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές υποχρεούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

Οι αποδέκτες προς ενέργεια παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενο του παρόντος να καταστεί γνωστό στους στρατευσίμους και να το δημοσιοποιήσουν ευρέως με οποιονδήποτε, κατά την κρίση τους, πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλήρη συμπλήρωση του ΔΑ (ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Email, δνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας κτλ.).

Η Αποκεντρωμένη Διοικήση, οι Δήμοι και οι Κοινότητες παρακαλούνται να δημοσιοποιήσουν το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού με οποιονδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Επιπρόσθετα, παρακαλούνται για την ενημέρωση των ΚΕΠ της αρμοδιότητας τους.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο ΟΕΕΚ και ο ΟΑΕΔ παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά όλες τις Σχολές και Σχολεία (δημόσια – ιδιωτικά – ημερήσια – νυχτερινά κτλ.) και Ιδρύματα της αρμοδιότητάς τους, για το περιεχόμενο του παρόντος καθώς και την κατά το δυνατόν ευρύτερη κοινοποίησή τους προς τους ενδιαφερόμενους και συνολικά τους γεννηθέντες το έτος 2000 ανεξαρτήτως των τάξεων που παρακολουθούν (όχι μόνο τη Γ΄Λυκείου).

Τα  εκπαιδευτικά   ιδρύματα  παρακαλούνται   να  υπενθυμίζουν  στους μαθητές τους την παραπάνω υποχρέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, απορία ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας (τηλέφωνα: 2613610015,-17,-12) ή σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία.

Χειριστής θέματος : Ανθλγός (ΝΟΜ) Ακριβή Ρηγοπούλου, Εισηγητής 2ου Τμήματος, τηλ: 2613610021.

Ανχης (ΝΟΜ) Κωνσταντίνος Μπιρμπίλης

(Για τον απουσιάζοντα Δντη)

Το έγγραφο της Στρατολογίας Δυτικής Ελλάδας