Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2014-15

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας, έχοντας υπόψη:

  1. Τη με Α.Π. 93008/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2315 τ.Β/2012) Υ.Α.
  2. Την με Α.Π. 6313/29.11.2013 Απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
  3. Την Υ.Α. Φ353.1/324/105657/Δ1, κεφ. Γ΄(ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ.Β’ ) με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης??..», όπως τροποποιήθηκε με την Φ.353.1/1/4517/Δ1/17-1-2003 (ΦΕΚ 64/τ. Β΄/2003).
  4. Την ανάγκη στελέχωσης του Σ.Σ.Ν. Λευκάδας.

Προκηρύσσουμε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην με Α.Π. 93008/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2315 τ.Β/2012) Υ.Α., τη θέση του Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Λευκάδας, για το υπόλοιπο της θητείας, μέχρι 31-8-2015.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014 σχετική αίτηση (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά)  για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για κάλυψη της θέσης υπευθύνου ΣΣΝ