Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Διευθυντού/-τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014 ? 2015

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, και 29 του Ν. 3848 / 2010 ( Φ.Ε.Κ. 71 / 19 ? 5 – 2010 τ. Α΄) : «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού ? καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Νόμου 3699/2008 ? ( ΦΕΚ 199 Α΄) « Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
  3. Την υπ? αριθμ. 56337 / Γ6 / 17 ? 5 ? 2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα : « Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών ΣΜΕΑΕ & ΕΕΕΕΚ »
  4. Την υπ? αριθμ. Δ2/45143/13-4-2011 (ΦΕΚ 582/τ.Β΄/13-4-2011) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
  5. Την υπ αρ. 6368/09-12-2013 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων «Προσωρινή Τοποθέτηση Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ Λευκάδας».
  6. Τη με αρ.12/2014 πράξη του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.
  7. Το γεγονός ότι ο αξιολογικός  πίνακας κατάταξης επιλογής διευθυντών του ΕΕΕΕΚ έχει εξαντληθεί.

προκηρύσσουμε τη θέση του Διευθυντή / – τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας , και καλούμε τους Εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων να υποβάλλουν αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα  11 Αυγούστου 2014 μέχρι και την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Δείτε σχετικά: