ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2014-2015 (καταργημένων ειδικοτήτων)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από τις 10:00 έως τις 12:00 στη ΔΔΕ Λευκάδας (στον ημιόροφο), από 19/8/2014 έως 22/8/2014.

Πληροφορίες: κ. Φλώρου

Τηλ. : 26450 21729 , 26450 21712

Δείτε σχετικά: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ_ 2014-2015_καταργημένων ειδικοτήτων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΑΕ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών EAE σχολικού έτους 2014-2015.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από τις 10:00 έως τις 12:00 στη ΔΔΕ Λευκάδας (στον ημιόροφο), από 21/8/14 έως 28/8/14.

Πληροφορίες: κ.Φλώρου
Τηλ. : 26450 21729 , 26450 21712

Δείτε σχετικά:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ EAE 2014-2015 (ΑΔΑ_ΒΔ7Υ9-7ΒΨ)

(ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ_2014_15 (ΑΔΑ_ΒΔ7Υ9-7ΒΨ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ16.01.50 – ΤΕ16.50

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Διευθυντού/-τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014 – 2015

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, και 29 του Ν. 3848 / 2010 ( Φ.Ε.Κ. 71 / 19 – 5 – 2010 τ. Α΄) : «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Νόμου 3699/2008 – ( ΦΕΚ 199 Α΄) « Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
 3. Την υπ’ αριθμ. 56337 / Γ6 / 17 – 5 – 2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα : « Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών ΣΜΕΑΕ & ΕΕΕΕΚ »
 4. Την υπ’ αριθμ. Δ2/45143/13-4-2011 (ΦΕΚ 582/τ.Β΄/13-4-2011) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 5. Την υπ αρ. 6368/09-12-2013 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων «Προσωρινή Τοποθέτηση Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ Λευκάδας».
 6. Τη με αρ.12/2014 πράξη του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.
 7. Το γεγονός ότι ο αξιολογικός  πίνακας κατάταξης επιλογής διευθυντών του ΕΕΕΕΚ έχει εξαντληθεί.

προκηρύσσουμε τη θέση του Διευθυντή / – τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας , και καλούμε τους Εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων να υποβάλλουν αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα  11 Αυγούστου 2014 μέχρι και την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Δείτε σχετικά:

Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας μέχρι 31-7-2015

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του νομού μας που είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο της θέσης αξιολογικό πίνακα του έτους 2011, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την 21 Αυγούστου 2014 ημέρα Πέμπτη σχετική αίτηση – δήλωση προτίμησης, για τη θέση που με την παρούσα προκηρύσσεται.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για κάλυψη θέσης Δ-ντή Εσπερινού ΕΠΑΛ

Προκήρυξη για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας μέχρι 31-7-2015

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του νομού μας που είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο της θέσης αξιολογικό πίνακα του έτους 2011, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την 21 Αυγούστου 2014 ημέρα Πέμπτη σχετική αίτηση – δήλωση προτίμησης, ανεξάρτητα από το αν  η σχολική μονάδα ήταν στις αρχικές προτιμήσεις τους, για τη θέση που με την παρούσα προκηρύσσεται.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για κάλυψη θέσης Δ-ντή 2ου Λυκείου

Πρόσκληση για κάλυψη οργανικών κενών

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 12/2014 πρακτικό του,

α) αποφάσισε, ότι:

 1. Η υπεράριθμη εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ03,  Σταματέλου Ακριβή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας  κατόπιν αίτησής της.
 2. Η υπεράριθμη εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ05, Κονιδάρη Βικτωρία – Χρυσούλα του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας, κατόπιν αίτησής της ως ανήκουσα στην 1η ομάδα Σχολείων της ΔΔΕ Λευκάδας.
 3. ΟΙ υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ01, Μίγγα Αναστασία και του κλάδου ΠΕ06  Γαζή Θεοδώρα του ΓΕ.Λ Νυδριού παραμένουν κατόπιν αίτησής τους ως υπεράριθμες  στο Σχολείο τους ( ΓΕ.Λ Νυδριού).

β) καλεί

 • τους μετατεθέντες στο νομό Λευκάδας,
 • όλους τους προσωρινά τοποθετημένους και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,
 • τους αιτούντες βελτίωση θέσης,

εκπαιδευτικούς στους κλάδους των οποίων υφίσταται οργανικό κενό,(δηλ. των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ06) να συμπληρώσουν δήλωση για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση έως και την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 ώρα 11:00.

Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να σταλεί με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Σημαντική διευκρίνιση: Οι εκπαιδευτικοί  των κλάδων στους οποίους υφίσταται οργανικό κενό μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει οργανικό κενό αλλά ενδεχομένως να προκύψει από βελτίωση.

Δείτε σχετικά:

Χαρακτηρισμός Ονομαστικά Υπεράριθμων

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 11/2014 πρακτικό του χαρακτηρίζει  ονομαστικά ως υπεράριθμους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους: 

 1. Αναγνωστοπούλου Ελευθερία, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου με ΛΤ Μεγανησίου, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 2. Αναγνώστου Σουλτάνα, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου Νυδριού, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 3. Βρεττός Ρήγας,  κλάδου ΠΕ11, του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς με τα λιγότερα μόρια.
 4. Γαζή Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ06, του ΓΕ.Λ. Νυδριού, ως η τελευταία τοποθετηθείσα
 5. Ιωακειμίδης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ11, του Γυμνασίου με ΛΤ Καρυάς, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 6. Καλογερής Σταύρος, κλάδου ΠΕ17.02, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως  τοποθετηθείς εκ των τελευταίων.
 7. Κονιδάρη Βικτωρία Χρυσούλα,  κλάδου ΠΕ05, του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, κατόπιν αίτησης της.
 8. Λιβιτσάνος Μιχαήλ,  κλάδου ΠΕ19, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 9. Λιόντος Θεόφιλος, κλάδου ΠΕ11, του Γυμνασίου με ΛΤ Μεγανησίου, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 10. Μίγγα Αναστασία,  κλάδου ΠΕ01, του ΓΕ.Λ. Νυδρίου, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 11. Ξηρομερίτη Ουρανία,  κλάδου ΠΕ12.10, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 12. Οικονόμου Ελένη, κλάδου ΠΕ 12.05, του 1ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 13. Ροντογιάννης Διονύσιος, κλάδου ΠΕ13, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 14. Σταματέλου Ακριβή, κλάδου ΠΕ03, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, κατόπιν αίτησης της ως έχουσα τα περισσότερα μόρια.
 15. Σταύρακας Νικόλαος,  κλάδου ΠΕ08, του Γυμνασίου Νυδρίου Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 16. Ταταράκη Μαρία, κλάδου ΠΕ17.06, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 17. Τριαντάφυλλο Αλέξανδρο, κλάδου ΠΕ17.02, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 18. Τσόδουλου Μαρία, κλάδου ΠΕ11, του ΓΕ.Λ. Νυδρίου, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 19. Φελούκα Βασιλική, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου με ΛΤ Καρυάς, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό, παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Οι υπόλοιποι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι (δηλ. των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ05 και ΠΕ06) έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, τα κενά του συνημμένου πίνακα. Το συμβούλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς αυτούς να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας έως τη Δευτέρα 11/8/2014, ώρα 11:00 πμ.

Η δήλωση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26450 21731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Δείτε σχετικά:

Ανακοίνωση – Διευκρίνιση για τα οργανικά κενά στον κλάδο ΠΕ04

Διευκρινίζεται ότι τα οργανικά κενά στον κλάδο ΠΕ04 είναι στις ειδικότητες:

 • Το οργανικό κενό στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας στην ειδικότητα ΠΕ04.05 (Γεωλόγου)
 • Το οργανικό κενό στο 1ο ΕΠΑ.Λ Λευκάδας στην ειδικότητα ΠΕ04.01 (Φυσικού)

Επισυνάπτεται πίνακας με τις διευκρινίσεις.

Ανακοίνωση για Οργανικά Κενά – Υπεραριθμίες

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 10/2014 πρακτικό του καθόρισε τα κενά και πλεονάσματα, μετά τις μεταθέσεις, του διδακτικού προσωπικού για την περιοχή μετάθεσης Λευκάδας κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα, όπως φαίνονται στο συνημμένο Πίνακα.

Στον Πίνακα σημειώνονται με (-) τα οργανικά κενά και με (+) οι υπεραριθμίες (πλεονάσματα).

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, έως και την Παρασκευή 01-8-2014 και ώρα 11:30.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντες να ενημερώσουν υπεύθυνα όλους τους εκπαιδευτικούς, που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των τοποθετήσεων. Η υποβολή της μπορεί να γίνει κάθε πρόσφορο μέσο (σε περίπτωση αποστολής email θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του ενδιαφερομένου).

Δείτε σχετικά:

Εγκύκλιοι αναπληρωτών/ωρομισθίων όλων των κλάδων και μουσικών 2014

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από τις 9:00 έως τις 13:00 στη ΔΔΕ Λευκάδας (στον ημιόροφο), από 28/7/14 έως 8/8/14.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που κάνουν αίτηση για πρώτη φορά, πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα, πτυχίο και ΑΦΜ.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που ξαναέκαναν αίτηση πέρυσι ή πρόπερσι, πρέπει να έχουν μαζί τους μόνο την ταυτότητα.

Δείτε σχετικά:

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή

Με το με  αρ. πρωτ. 117551/Δ2/24-07-2014 έγγραφο του, το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποιεί ότι για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν με την αριθμ. 116138/Δ2/23-07-2014 Υπουργική Απόφαση «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014», παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν με την αριθμ. 116138/Δ2/23-07-2014 Υπουργική Απόφαση «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014», παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά. – See more at: http://dide.flo.sch.gr/web/?p=6124#sthash.vAlUn8Cj.dpuf
Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν με την αριθμ. 116138/Δ2/23-07-2014 Υπουργική Απόφαση «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014», παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά. – See more at: http://dide.flo.sch.gr/web/?p=6124#sthash.vAlUn8Cj.dpuf

Παραλαβή πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2013

Καλούνται οι επιτυχόντες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2013, που είχαν υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, να προσέρχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης για να παραλάβουν το Πιστοποιητικό Επιτυχίας τους κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα Πιστοποιητικά μπορούν να παραλάβουν οι ίδιοι οι επιτυχόντες με την ταυτότητα τους ή το δελτίο εξεταζομένου ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.