Γνωστοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με την αριθ. 21/1-10-2014 Πράξη του γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διε-ύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας.

Ο χρόνος υποβολής τυχόν γραπτών αντιρρήσεων (ενστάσεων) κατά του προσωρινού αξιολογικού πί-νακα ορίζεται σε δύο εργάσιμες ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 3-10-2014 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται απευθείας στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Δείτε σχετικά: Ανακοίνωση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υπεύθυνου ΣΣΝ

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ04.01.50, ΠΕ04.02.50, ΠΕ04.04.50, ΠΕ04.05.50, ΠΕ10.50 και ΠΕ13.50 ΕΑΕ, σχολ. έτους 2014-2015

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και του ελέγχου των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2014-2015 των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ04.01.50, ΠΕ04.02.50, ΠΕ04.04.50, ΠΕ04.05.50, ΠΕ10.50 και ΠΕ13.50, οι οποίοι και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.: http://e-aitisi.sch.gr.

Καλούνται οι εκπ/κοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά την Τετάρτη 1-10-2014, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατόπιν, οι οικείες Διευθύνσεις Δ.Ε. θα αποστείλουν τις υποβληθείσες ενστάσεις συνοδευόμενες από σχετικό διαβιβαστικό και με τα συνημμένα σχετικά δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email: t08dea1@minedu.gov.gr) μέχρι και την Πέμπτη 2-10-2014 και ώρα 14:00μ.μ.

Δείτε σχετικά: Το με ΑΔΑ 6Ζ2Σ9-1ΥΤ έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

6th Conference on Informatics in Education 2014 – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (6th CΙΕ2014)

Το συνέδριο 6th Conference on Informatics in Education 2014- Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Θα λάβει χώρα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα, 10-12 Οκτωβρίου 2014.

Πρόγραμμα και πληροφορίες, στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου http://di.ionio.gr/cie/ .

Περιλαμβάνει, εκτός των πολλών άρθρων, εργαστήρια, ομιλίες-στρογγυλά τραπέζια, εκδηλώσεις (όπως η ώρα του κώδικα)  που ενδιαφέρουν τόσο τους Πληροφορικούς όσο και όλες τις ειδικότητες, καθώς και τους φοιτητές.

Κύρωση οριστικών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2014-2015 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας &Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Δείτε σχετικά:

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02.50, ΕΑΕ, σχολ. έτους 2014-2015

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και του ελέγχου των δικαιολογητικών, καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2014-2015 του κλάδου ΠΕ02.50 οι οποίοι και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.: http://e-aitisi.sch.gr.

Καλούνται οι εκπ/κοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά την Τετάρτη 24-09-2014, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε σχετικά: Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02.50, ΕΑΕ, σχολ. έτους 2014-2015

Προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων ΕΕΠ/ΕΒΠ

Δείτε σχετικά: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ.ΕΒΠ 18-9-2014

Για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών βάσει του υπ. αριθμ. 148302/Γ6/18-09-2014 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20 για απόσπαση στη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20  να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να αποσπασθούν εξ’ ολοκλήρου ή μερικά και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, προκειμένου να καλυφθούν τα παρακάτω λειτουργικά κενά σε δημοτικά σχολεία:

 • Ένα κενό σε ΕΑΕΠ (Δ.Σ. Νυδρίου ή 1ο Δ.Σ. Λευκάδας ή 4ο Δ.Σ. Λευκάδας).
 • Ένα κενό σε ολοήμερα Δημοτικά (2ο Δ.Σ. Λευκάδας, 3ο Δ.Σ. Λευκάδας, Δ.Σ. Λυγιάς, Δ.Σ. Σφακιωτών, Δ.Σ. Βασιλικής, Δ.Σ. Μαραντοχωρίου).

Η δήλωση θα κατατεθεί στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή προσωρινά ο εκπαιδευτικός έως και την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 11:00.

Διευκρινίζουμε ότι η δήλωση εκφράζει είτε επιθυμία απόσπασης είτε επιθυμία μη απόσπασης.

Οι Διευθυντές των σχολείων:

α) να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και τηλεφωνικά αυτούς που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο

β) να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης  που κατατέθηκαν στο σχολείο έως και την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 και

γ) να αποστείλουν τις αιτήσεις απόσπασης  που κατατέθηκαν στο σχολείο τους με διαβιβαστικό.

Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας μέχρι 31-7-2015

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4283/2014.
 2. Την με αριθμ. 5266/12.9.2014 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.
 3. Τον αντίστοιχο της θέσης αξιολογικό Πίνακα επιλογής Διευθυντών 2011.
 4. Την Πράξη 17/16.9.2014 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.

επαναπροκηρύσσουμε την κενή θέση του Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας μεταξύ των εγγεγραμμένων στον αντίστοιχο αξιολογικό Πίνακα έτους 2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του νομού μας που είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο της θέσης αξιολογικό πίνακα του έτους 2011, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014, σχετική αίτηση – δήλωση προτίμησης για τη θέση που με την παρούσα προκηρύσσεται.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για κάλυψη θέσης Δ-ντή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2014-15

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας, έχοντας υπόψη:

 1. Τη με Α.Π. 93008/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2315 τ.Β/2012) Υ.Α.
 2. Την με Α.Π. 6313/29.11.2013 Απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
 3. Την Υ.Α. Φ353.1/324/105657/Δ1, κεφ. Γ΄(ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ.Β” ) με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης……..», όπως τροποποιήθηκε με την Φ.353.1/1/4517/Δ1/17-1-2003 (ΦΕΚ 64/τ. Β΄/2003).
 4. Την ανάγκη στελέχωσης του Σ.Σ.Ν. Λευκάδας.

Προκηρύσσουμε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην με Α.Π. 93008/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2315 τ.Β/2012) Υ.Α., τη θέση του Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Λευκάδας, για το υπόλοιπο της θητείας, μέχρι 31-8-2015.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014 σχετική αίτηση (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά)  για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για κάλυψη της θέσης υπευθύνου ΣΣΝ

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Δημοσιεύουμε την εγκύκλιο σχετικά με την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου των Υποψηφίων που πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2014-2015.

 

Εγκύκλιος ατόμων με σοβαρές παθήσεις

Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2014

Για την ενημέρωση των υποψηφίων, κοινοποιούμε το πρόγραμμα εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2014, όπως έχει εγκριθεί από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Ειδικότερα:

Το Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2014 θα εξετασθούν όλες οι ενότητες του διαβαθμισμένου επιπέδου Β (Β1&Β2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

Την Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2014 θα εξετασθούν όλες οι ενότητες του διαβαθμισμένου επιπέδου Γ (Γ1&Γ2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική καθώς και όλες οι ενότητες του επιπέδου Γ1 στην Τουρκική γλώσσα.

Δείτε σχετικά: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2014

Ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 θαυποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Νοεμβρίου 2014.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2014 για τα επίπεδα:

α)  Β  (Β1 «Μέτρια γνώση», Β2 «Καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

β)  Γ (Γ1 «Πολύ καλή γνώση» – Γ2 «Άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ) Γ1 «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), στην οποία αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα στα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.
 3. Ένα ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo).  Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών. Η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ημερομηνία το αργότερο 24/09/2014.

  Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής:

  α.  των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1&Β2),

  β. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2)και

  γ. των 80 ευρώ για την εξέταση του επιπέδου Γ1 της Τουρκικής γλώσσας.

 4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.
  Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.
  Αλλοδαποί υποψήφιοι, που φοιτούν στην Α/θμια, Β/θμια ή Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της άδειας παραμονής τους στη χώρα, βεβαίωση φοίτησης σε ένα από τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 5. Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., www.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

  Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.