Συγχαρητήρια επιστολή Διευθυντή Δ.Ε. Λευκάδας

κ.κ. Διευθυντές και Υποδιευθυντές,

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας, για την επόμενη διετία, εκ μέρους του Διευθυντή της ΔΔΕ Λευκάδας και του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ σας συγχαίρουμε για την εκλογή σας και σας ευχόμαστε ολόψυχα να έχετε πάντα την δύναμη που χρειάζεται για να συνεχίσετε το σημαντικότατο έργο που καλείστε να επιτελέσετε.

 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Γκαμπρέλας Μιλτιάδης

Aνακοίνωση ΠΥΣΔΕ Λευκάδας (Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών)

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, με το 14/2015 Πρακτικό του, χαρακτηρίζει ονομαστικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους.

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας (Α.Π. 32/30-6-2015).

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό, παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Οι υπόλοιποι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι (δηλ. των κλάδων ΠΕ04.02, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, τα κενά του συνημμένου πίνακα. Το συμβούλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς αυτούς να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας έως τη Παρασκευή 10/7/2015, ώρα 11:30 π.μ.

Η δήλωση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26450 21731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 26450 21729.

Επισυνάπτεται Πίνακας με τα οργανικά κενά περιοχής μετάθεσης Λευκάδας για ρύθμιση υπεραριθμίας.

Επισυνάπτεται επίσης Πρότυπο Δήλωσης προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, όσον αφορά τη ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικού προσωπικού, την κάλυψη οργανικών κενών και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Λευκάδας:

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας: 26450 21729

Φαξ: 26450 21731      E-mail: mail@dide.lef.sch.gr

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187/Α/30-09-1985).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).
 3. Τις διατάξεις των άρθρων του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015).
 4. Την αριθμ. Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΤΕΔ465ΦΘ3-Ε0Υ) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Προκηρύσσουμε

την πλήρωση των θέσεων υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά, από την Παρασκευή 26-06-2015 μέχρι τη Δευτέρα 29-06-2015.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν τις παρακάτω σχολικές μονάδες:

 • 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
 • 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
 • 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
 • 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
 • Μουσικό Σχολείο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
 • 1ο ΕΠΑΛ Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή).

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29-06-2015. Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ Λευκάδας σχετικά με τον καθορισμό των οργανικών κενών και πλεονασμάτων (υπεραριθμιών) στις σχολικές μονάδες της Λευκάδας

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 11/2015 πρακτικό του καθόρισε τα κενά και πλεονάσματα, μετά τις μεταθέσεις, του διδακτικού προσωπικού για την περιοχή μετάθεσης Λευκάδας κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα, όπως φαίνονται στο συνημμένο Πίνακα.

Στον Πίνακα σημειώνονται με (-) τα οργανικά κενά και με (+) οι υπεραριθμίες (πλεονάσματα).

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, έως και την Τρίτη 30-6-2015 και ώρα 11:30 π.μ.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των τοποθετήσεων. Η υποβολή της μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο (σε περίπτωση αποστολής email θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του ενδιαφερομένου).

Επισυνάπτεται Πίνακας με την κατανομή σε ομάδες των σχολικών μονάδων της Λευκάδας.

Επισυνάπτεται επίσης Υπόδειγμα Αίτησης-Δήλωσης για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι.

Θα ακολουθήσει ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης με το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Ανακοίνωση σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας (με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους) εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΔΕ ή σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 97095/Ε1/1-06-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., οι εκπαιδευτικοί που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 με υπεύθυνη δήλωση μέσω τηλεομοιοτυπίας (τηλ.: 26450 21731), η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Σημειώνεται ότι οι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Συνημμένα: Φόρμα υπεύθυνης δήλωσης

Ανάληψη υπηρεσίας μετατιθέμενων εκπαιδευτικών με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015 στην Ειδική Αγωγή, στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και από περιοχή σε περιοχή. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Οι μετατιθέμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31.08.2015, συνεχιζόμενης όμως της εν λόγω απόσπασης, μέχρι τη λήξη της. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η περιοχή μετάθεσής τους προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.

Η ανάληψη της υπηρεσίας τους γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Συνημμένα : Πρότυπο Υπεύθυνης δήλωσης

Ανακοίνωση τελικού πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών Δ.Ε., υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Ν. Λευκάδας

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας με τη μοριοδότηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας:  Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας από τις 23-6-2015 έως και τις 25-6-2015.

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΥΝΤ: www.yen.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Όλοι οι υποψήφιοι από την 12-6-2015 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Όλοι οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Δ) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

 • Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΠΟΥΝΤ), λήγει στις 09-7-2015 για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΟΠΑΙΘ ενώ
 • η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΠΟΥΝΤ), για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΠΟΥΝΤ, λήγει στις 13-8-2015.

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να συμμετέχουν και με τις δύο διαδικασίες (και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και μέσω κατάθεσης απολυτηρίου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών που βρίσκεται στη Γρ. Λαμπράκη 150 – Πειραιά και στα τηλέφωνα: 2131371480, 1481, 1296, 1226 καθώς και στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

Δείτε τα σχετικά:Προκήρυξη

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015

Δείτε σχετικά:

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών Δ.Ε. και Π.Ε., υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Ν. Λευκάδας

Ανακοινώνονται οι αναμορφωμένοι πίνακες μοριοδότησης των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων μετά την εξέταση των ενστάσεων από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ .

Δείτε σχετικά ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ