Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Δείτε σχετικά:

Εγκύκλιος αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ 2014

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος αναπληρωτών

Αίτηση αναπληρωτών – ωρομισθίων ΕΕΠ

Αίτηση αναπληρωτών ΕΒΠ

Πίνακας Περειφερειακών Διευθύνσεων

Παράταση της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Διευθυντού /-τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 – 2015

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  για την κάλυψη  θέσης Διευθυντού /τριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 – 2015,  μέχρι και  την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για τη θέση Διευθυντη στο ΕΕΕΕΚ Λευκαδας, ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΕΕΕΚ

 

Ανακοίνωση για την κάλυψη των λειτουργικών κενών την κάλυψη των αναγκών Διεύθυνσης Δ.Ε Λευκάδας (με διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου) και για απόσπαση εντός περιοχής μετάθεσης Λευκάδας

Α) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας να συμπληρώσουν δήλωση για προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης Λευκάδας έως και την Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2014.
Επειδή δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ οι αποσπάσεις σε Μουσικά σχολεία, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ κ.λ.π., καθίσταται αδύνατος ο προσδιορισμός των λειτουργικών κενών στο σύνολό τους την παρούσα χρονική στιγμή. Για αυτό το λόγο οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας μπορούν να δηλώσουν εάν το επιθυμούν κατά σειρά προτίμησης έως και όλα τα σχολεία της περιοχής μετάθεσης Λευκάδας.
Β) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση (διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου) στη Διεύθυνση Δ.Ε Λευκάδας για κάλυψη των αναγκών της να υποβάλουν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Λευκάδας, έως και την Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2014
Γ) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν εντός της περιοχής μετάθεσης Λευκάδας να υποβάλουν αίτηση απόσπασης,στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι της απόσπασης και κατά σειρά τα σχολεία της περιοχής στα οποία ζητούν να αποσπασθούν.

Η δήλωση προσωρινής τοποθέτησης και η αίτηση απόσπασης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Λευκάδας όπου και υπάρχουν οι σχετικές φόρμες. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί θα εκτυπώσουν το έγγραφο που υπέβαλαν, θα το υπογράψουν και θα το καταθέσουν στο σχολείο τους.
Για σχετικές πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στο Διευθυντή του σχολείου τους και στη συνέχεια στη ΔΔΕ Λευκάδας (κα. Κακλαμάνη τηλ 2645021729) ή στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λευκάδας (τηλ 2645029073).

Δείτε σχετικά: Ανακοίνωση για κάλυψη λειτουργικών κενών απόσπαση σε ΔΔΕ και απόσπαση εντός περιοχής μετάθεσης

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φδ.5/5148/13.08.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΑΧ4691ΟΗ-147) έγγραφο του, με θέμα «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.)………..», ανακοίνωσε ότι , προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ..
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων και πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω ανακοίνωση, θα πρέπει να κοινοποιήσουν την αίτησή τους στις Δ/νσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οργανικά και προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. στην αρμόδια εποπτεύουσα Δ/νση του Υπουργείου ΠΑΙ.Θ..

Δείτε σχετικα: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λευκάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με διετή θητεία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ Λευκάδας με διετή θητεία ή μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών μετά από Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής ( άρθρο 56 παρ.4 του Ν..3966/2001, ΦΕΚ 118/24-5-2011) έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και υπάγονται (έχουν οργανική θέση) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 26-8-2014 έως 4-9-2014 (αποκλειστική προθεσμία) στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ιονίων Νήσων,, που υπάγονται οργανικά.

Δείτε σχετικά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της θέσης Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί με βαθμό Β΄ που ανήκουν οργανικά στο 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την 27 Αυγούστου 2014 ημέρα Τετάρτη σχετική αίτηση για τη θέση που με την παρούσα προκηρύσσεται.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της θέσης Δ-ντή 2ου Λυκείου

Ανακοίνωση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά – βελτιώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με το αριθμ.13/2014 πρακτικό του αποφάσισε να τοποθετηθούν οργανικά στην  περιοχή μετάθεσης Λευκάδας  οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, οι οποίοι

  • μετατέθηκαν από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη
  • έκαναν αίτηση βελτίωσης θέσης
  • ήταν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ως εξής :

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Λάζαρη Κωνσταντίνα ΠΕ01 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας Βελτίωση
2 Βλάχου Μαρία ΠΕ01 Γυμνάσιο Νυδριού Βελτίωση
3 Μαντέλας Νικόλαος ΠΕ01 Γυμνάσιο Λ.Τ Μεγανησίου Οριστική τοποθέτηση
4 Παππά Παρασκευή ΠΕ02 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Βελτίωση
5 Κοταρέλα Όλγα ΠΕ02 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Βελτίωση
6 Κατωπόδη Νίκη ΠΕ02 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας Βελτίωση
7 Δήμου Ευαγγελία ΠΕ02 Γυμνάσιο Λ.Τ Μεγανησίου Οριστική τοποθέτηση
8 Κωνσταντινίδου Πολυξένη ΠΕ02 Γυμνάσιο Λ.Τ Μεγανησίου Οριστική τοποθέτηση
9 Μαμούρα Ελένη ΠΕ02 Γενικό Λύκειο Νυδριού Βελτίωση
10 Τσερέ Αλεξάνδρα ΠΕ02 Γενικό Λύκειο Νυδριού Οριστική τοποθέτηση
11 Φιλιππάτου Μαρία ΠΕ02 Γενικό Λύκειο Νυδριού Οριστική τοποθέτηση
12 Τζίφας Νικόλαος ΠΕ03 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση (ειδική κατηγορία)
13 Λογοθέτης Επαμεινώνδας ΠΕ03 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση
14 Τζίμας Θωμάς ΠΕ03 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Βελτίωση
15 Μπίλια Ζωή ΠΕ03 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση
16 Ζαβιτσάνου Αθανασία ΠΕ03 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Βελτίωση
17 Καλού Μαριέτα ΠΕ03 Γυμνάσιο Λ.Τ Καρυάς Οριστική τοποθέτηση
18 Ψαρουδάκης Εμμανουήλ ΠΕ03 Γυμνάσιο Λ.Τ Βασιλικής Οριστική τοποθέτηση
19 Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος ΠΕ04.01 1ο ΕΠΑ.Λ Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση
20 Μαραγκάκης Μιχαήλ ΠΕ04.05 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση
21 Γκολοβράντζα Αντωνία ΠΕ06 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση
22 Ιγνατίου Τζαίην – Ελισάβετ ΠΕ06 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση
23 Θειακού Αικατερίνη ΠΕ06 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση

Για τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου θα επανεξετασθούν οι τοποθετήσεις, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Η αίτηση δεν αποτελεί ένσταση και η προθεσμία υποβολής της είναι από Σάββατο 23 Αυγούστου 2014 έως και Τετάρτη  27  Αυγούστου 2014, ώρα 11:30.

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να σταλεί με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Δείτε σχετικά:Πίνακας μορίων για βελτίωση οριστική τοποθέτηση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2014-2015 (καταργημένων ειδικοτήτων)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από τις 10:00 έως τις 12:00 στη ΔΔΕ Λευκάδας (στον ημιόροφο), από 19/8/2014 έως 22/8/2014.

Πληροφορίες: κ. Φλώρου

Τηλ. : 26450 21729 , 26450 21712

Δείτε σχετικά: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ_ 2014-2015_καταργημένων ειδικοτήτων