Πανελλαδικές εξετάσεις 2024. Οι εγκύκλιοι για την οργάνωση και διεξαγωγή τους σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Η με αρ.πρωτ. Φ251/34343/Α5/3-4-2024 (ΑΔΑ: 6Ν7546ΝΚΠΔ-ΑΗΩ) εγκύκλιος με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ 2024.

Δείτε την εγκύκλιο για τα ΓΕΛ

Η με αρ.πρωτ. Φ.152/35250/Α5/5-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΙ3Β46ΝΚΠΔ-1ΩΧ) εγκύκλιος με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ 2024.

Δείτε την εγκύκλιο για τα ΕΠΑΛ


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: