Τετάρτη 2 Οκτ 2013

Πρόσληψη 44 ειδικοτήτων ΕΑΕ σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 1095 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2013-2014

Κοινοποιούμε την Υ.Α. με αριθ. πρωτ 140617/Γ6/01-10-2013ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΤΣΗ και θέμα: Πρόσληψη σαράντα τεσσάρων(44) ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ- σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και χιλίων ενενήντα πέντε (1095) αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

Οι προσληφθέντες προσωρινοί αναπληρωτές καλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. της πρόσληψής τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία μεταξύ 02-10-2013 και 04-10-2013.

Δείτε σχετικά: ΑΔΑ ΒΛΕΖ9-ΤΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕ 2013 14

Παρασκευή 27 Σεπ 2013

Πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ 2013-14 , υποβολή ενστάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Συνημμένα θα βρείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης με τα αναλυτικά μόρια των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 2013-14

Για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία (7) εργάσιμων ημερών από 26-9-2013 έως 4-10-2013.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις Περιφερειακή  Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Διορθωμένοι πίνακες κατάταξης:NEOI PINAKES OLA