Απαγόρευση καπνίσματος και εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

Δείτε την με αριθμό πρωτοκόλλου Γ.Π./Δ2β/οικ.8809/31-01-2018 (ΑΔΑ:6ΙΓΩ465ΦΥΟ-ΚΔΦ) εγκύκλιο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας  με θέμα: «Απαγόρευση καπνίσματος-εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας» για ενημέρωση και τήρηση των διαλαμβανόμενων στην ως άνω εγκύκλιο.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας