Έναρξη του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016 – Επιλογή διδασκόντων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων διδασκόντων που θα απασχοληθούν στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2015-16, η Διεύθυνση ΔΕ Λευκάδας ανακοινώνει:

τον Πίνακα με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων)

και

τον Πίνακα αποτύπωσης της κατανομής ειδικοτήτων – ωρών στο ΣΚΕΔ 1ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Με βάση τα παραπάνω, οι επιλεγέντες οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση ΔΕ Λευκάδας την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016, ώρα 9:00 π.μ.

Ως ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016.

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγχηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης “Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”.