Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φδ.5/5148/13.08.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΑΧ4691ΟΗ-147) έγγραφο του, με θέμα «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.)???..», ανακοίνωσε ότι , προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ..
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων και πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω ανακοίνωση, θα πρέπει να κοινοποιήσουν την αίτησή τους στις Δ/νσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οργανικά και προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. στην αρμόδια εποπτεύουσα Δ/νση του Υπουργείου ΠΑΙ.Θ..

Δείτε σχετικα: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ