Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2023

Προσλήψεις εκπαιδευτικών σε Γενική και Ειδική Αγωγή ως προσωρινών αναπληρωτών βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 9 έως και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

Η απόφαση με τα ονόματα εκπαιδευτικών που αποσπώνται στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 και τα ημερολογιακά έτη 2024, 2025 & 2026 Ν. Ημισφαιρίου.

Προσλήψεις 252 μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30 για το διδακτικό έτος 2023-2024

Προσλήψεις 252 μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30 για το διδακτικό έτος 2023-2024. Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 9 έως και την Τετάρτη 10/1/ 2024.

Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00 να απαντήσουν αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία.

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ που λειτουργούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 10/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και λήγει 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024

Η εγκύκλιος έναρξης της ενισχυτικής διδασκαλίας στα Γυμνάσια. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα επιλογής και τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το 2023-2024 ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Νέα ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση, με βάση τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήματα της ειδικής προκήρυξης, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣΥΔ, από Πέμπτη 21 έως και Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023.

Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023- 2024 και έναρξη του προγράμματος

Η εγκύκλιος για την πρόσληψη εκπαιδευτικών σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024. Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

2η ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ (ν. 4547/2018) για το 2023-2024

Αιτήσεις μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), από την Παρασκευή 15 έως και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.