Τελικός αξιολογικός πίνακας και πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών για το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου

Από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ανακοινώνεται ο τελικός αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου, όπως καταρτίστηκε με την Πράξη 15/28.08.2023 ως ακολούθως:

Τελικός Αξιολογικός Πίνακας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. με αρ.πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02.12.2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β’/3.12.2022) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας ορίζει ημερομηνία πρόσκλησης των υποψηφίων Διευθυντών/τριών του Γυμνάσιου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου σε συνέντευξη, ως ακολούθως:

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: Μάντζαρης Δημήτριος

Ημερομηνία και ώρα Συνέντευξης: Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023, 12:30


Για τη συνεχή ενημέρωση των υποψηφίων, η ΔΔΕ Λευκάδας έχει δημιουργήσει σχετικό κόμβο για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων: