Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντή/τριας Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Λευκάδας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας επαναπροκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή της θέσης του/της Διευθυντή/τριας του  Γυμνάσιου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (όπως αναφέρουν οι διατάξεις των παρ. 1, 6 και 12 του άρθρου 31 του Ν.4823/2021) να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 41 του Ν.4823/2021 «Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται, σύμφωνα με την παρ. 14. Στην περίπτωση αυτή,  μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας.»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντής/τρια  της συγκεκριμένης Σχολικής Μονάδας αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, με κατάθεση σχετικού φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) – ώστε οι φάκελοι των αιτήσεων με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία -, στο πρωτόκολλο της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας:  από την Παρασκευή 4 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους δικαιολογητικά, τα οποία κατατίθενται/αποστέλλονται υποχρεωτικά, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, ως εξής:

1)  Βασικά Στοιχεία Αίτησης

2)  Επιστημονική / Παιδαγωγική Συγκρότηση

α.  Τίτλοι Σπουδών

β.  Επιμορφώσεις

γ.  Γνώσεις Ξένων Γλωσσών

δ.  Συγγραφικό / Ερευνητικό Έργο

i. Βιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό

ii. Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

ε.  Διδακτικό έργο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

3)   Διδακτική εμπειρία

α.  Παροχή επιμορφωτικού έργου

β.  Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Επισημαίνεται ότι:

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά!

Μετά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για την χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου δεν είναι δυνατή καμία τροποποίηση!

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα κωλύματα υποβολής υποψηφιότητας καθώς και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, διαβάστε προσεκτικά την Επαναπροκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά την Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συνημμένα:

1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης


Για τη συνεχή ενημέρωση των υποψηφίων, η ΔΔΕ Λευκάδας έχει δημιουργήσει σχετικό κόμβο για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Διευθυντές σχολείων