ΦΕΚ 388/2023. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικά η διαδικασία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 388 τ.Β’ (27-1-2023) η υπ’ αριθμ. 9950/ΓΔ5 απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Πεδία και κριτήρια της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

Τα πεδία, στα οποία εστιάζει η περιγραφική αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, είναι:

Α. το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε

Α1: γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και

Α2: παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και

Β. η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού.

Για τα μέλη ΕΕΠ:

Τα πεδία, στα οποία εστιάζει η περιγραφική αξιολόγηση του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των σχολικών μονάδων, είναι:

Α. το υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο του μέλους του Ε.Ε.Π., το οποίο εξειδικεύεται σε:

Α1 : ειδικό υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο και

Α2 : παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση του υποστηρικτικού έργου και

Β. η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του μέλους του Ε.Ε.Π

Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ σε ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ

Τα πεδία, στα οποία εστιάζει η περιγραφική αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και των μελών του Ε.Ε.Π. των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), είναι:

Α. το αξιολογικό, συμβουλευτικό, υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και

Β. η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π.

Για τα μέλη ΕΒΠ:

Τα πεδία, στα οποία εστιάζει η περιγραφική αξιολόγηση του έργου των μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των σχολικών μονάδων, είναι:

Α. το υποστηρικτικό έργο του μέλους του Ε.Β.Π. και

Β. η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του μέλους του Ε.Β.Π.

Κλίμακα Αξιολόγησης

Το έργο του αξιολογούμενου αξιολογείται ως μη ικανοποιητικό, ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό

Ηλεκτρονικός Φάκελος – Καταχώριση στοιχείων

Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) δύναται να καταχωρίζει σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, πληροφορίες:

α) Σπουδές, γνώσεις ξένων γλωσσών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.):

αα) πτυχίο διορισμού, δεύτερο ή περισσότερα πτυχία

αβ) μεταπτυχιακό δίπλωμα, δεύτερο ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα

αγ) διδακτορικό δίπλωμα, δεύτερο ή περισσότερα διδακτορικά διπλώματα

αδ) τίτλους γνώσης ξένων γλωσσών ή επίπεδο γνώσης γλωσσομάθειας

αε) επίπεδο γνώσεων στην Τ.Π.Ε..

β) Συγγραφικό έργο στην παιδαγωγική ή διδακτική:

βα) βιβλία, τίτλος και Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου (International Standard Book Number – ISBN),

ββ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων, τίτλοι και ISBN,

βγ) βιβλία χωρίς ISBN.

βδ) άρθρα σε περιοδικά με κριτές,

βε)άρθρα σε περιοδικά χωρίς κριτές ή σε ιστοσελίδες,

βστ) λειτουργία ιστοσελίδας σχετικής με τη διδασκαλία και σχετικά με αυτή θέματα.

γ) Σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία:

γα) ως επιμορφωτής,

γβ) ως επιμορφούμενος.

δ) Σχετικά με το παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο του.

ε) Σχετικά με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα.

στ) Σχετικά με ποικίλες δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου και κάθε είδους δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου του στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία, όπως αναφέρονται ιδίως στο άρθρο 47 του ν. 4547/2019 (Α’ 102) και τα άρθρα 92 και 93 του ν. 4823/2021.

ζ) Πρόσθετες πληροφορίες βιογραφικού σημειώματος.

Η καταχώριση γίνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ή τα μέλη του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π. και με ευθύνη τους. Η ακρίβειά τους πιστοποιείται κατά τον χρόνο αξιολόγησης από τους αξιολογητές ή, ανεξάρτητα από τον χρόνο της αξιολόγησης, από τους υπαλλήλους που έχουν πιστοποιηθεί αρμοδίως για την τήρηση των προσωπικών μητρώων των αξιολογουμένων.

Στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου της παρ. 1 δύνανται να έχουν πρόσβαση οι αξιολογητές των εκπαιδευτικών ή των μελών του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π., η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 79 του ν. 4823/2021, ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αντίστοιχα, στην περιοχή ευθύνης της οποίας υπάγεται η σχολική μονάδα ή η εκπαιδευτική ή υποστηρικτική υπηρεσία ή δομή, στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π., καθώς και ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2.

Έκθεση αυτοαξιολόγησης

Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) καταχωρίζει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), το αργότερο μέχρι την οργανωμένη συνάντησή του με τον αξιολογητή για συζήτηση σχετικά με τη διδασκαλία ή το υποστηρικτικό έργο που καθίσταται αντικείμενο παρακολούθησης και αξιολόγησης, έκθεση αυτοαξιολόγησης, η οποία δύναται να παραπέμπει σε τεκμήρια που έχει καταχωρίσει στον ηλεκτρονικό φάκελό του που αφορούν στο παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο του, προς τεκμηρίωση των απόψεων και ισχυρισμών του. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης δύναται να επικαιροποιηθεί ή συμπληρωθεί με την έγγραφη έκθεση παρατηρήσεων του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 11, την οποία συντάσσει για τον σκοπό αυτό ο αξιολογούμενος, ακόμη και αν δεν διαφωνεί με την αξιολογική κρίση του αξιολογητή.

Η έκθεση αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) σύντομη περιγραφή μαθησιακού και κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου εντός του οποίου λαμβάνει χώρα το διδακτικό, παιδαγωγικό, συμβουλευτικό ή υποστηρικτικό έργο ή πρόγραμμα,

β) στόχους που τέθηκαν, αντίστοιχες δράσεις που προγραμματίστηκαν και διδακτικά μέσα που προετοιμάστηκαν, καθώς και χρήση σύγχρονων τεχνικών και μεθοδολογιών,

γ) ροή και σύνδεση διδακτικών, μαθησιακών και αξιολογικών δράσεων,

δ) προσαρμογές που έγιναν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμένου εκπαιδευτικού ή υποστηρικτικού έργου,

ε) αποτίμηση και αντιπροτάσεις επί στόχων, δράσεων και μέσων,

στ) εμπλοκή μαθητών στις μαθησιακές διαδικασίες,

ζ) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση τάξης,

η) συνέπεια και εκτέλεση υπαλληλικών καθηκόντων,

θ) συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση και στην εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας,

ι) συνεργασία με συναδέλφους,

ια) επικοινωνία με γονείς ή κηδεμόνες και φορείς και

ιβ) σχόλια ή αναστοχασμοί, εκτιμήσεις και προτάσεις.

Στην έκθεση αυτοαξιολόγησης δύνανται να έχουν πρόσβαση οι αξιολογητές των εκπαιδευτικών ή των μελών του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π., η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 79 του ν. 4823/2021 και ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αντίστοιχα, στην περιοχή ευθύνης της οποίας υπάγεται η σχολική μονάδα ή η εκπαιδευτική ή υποστηρικτική υπηρεσία ή δομή, στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π.

Ρυθμίσεις επί της διαδικασίας αξιολόγησης

Την ευθύνη του προγραμματισμού των αξιολογήσεων του έργου των εκπαιδευτικών ή των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ετήσιο προγραμματισμό των αξιολογήσεων στην περιοχή ευθύνης τους.

Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της παρ. 1 επιλέγουν τους προς αξιολόγηση εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π., καθορίζουν τον χρόνο έναρξης και λήξης της αξιολογικής περιόδου, συνολικά ή ανά αξιολογητή, και, γενικά, παρακολουθούν την πρόοδο της διαδικασίας αξιολόγησης και επιμελούνται της απρόσκοπτης εξέλιξής της.

Οι αξιολογητές οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά με τους αξιολογούμενους.

Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης την ευθύνη του προγραμματισμού των αξιολογήσεων έχει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει τον ετήσιο προγραμματισμό των αξιολογήσεων στην περιοχή ευθύνης τους.

Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης ο έλεγχος και οι ενέργειες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 11 γίνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, προς τους οποίους αποστέλλονται οι αξιολογικές εκθέσεις.

Δείτε το ΦΕΚ