Ημερήσιο αρχείο: 3 Ιανουαρίου, 2023

Μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών/τριών εξαιτίας του εποχικού επιδημικού ρεύματος της γρίπης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο θα καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών που οφείλονται σε εποχικό επιδημικό ρεύμα της γρίπης από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023.