Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στα Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Τρίτη 19-3-2024 και ώρα 13:00.

Αναλυτικές πληροφορίες στην πρόσκληση του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας