Νόμος 5094/2024. ΦΕΚ 39 Α’. Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 39 τ.Α’ (13-3-2024) ο νόμος 5094 με θέμα την  «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις».

Πλέον των ρυθμίσων για το Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, δημοσιεύτηκαν άρθρα με διατάξεις για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδεικτικά:

  • Άρθρο 159 Ρύθμιση για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας στους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  • Άρθρο 162 Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 232 ν. 4823/2021
  • Άρθρο 163 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας Συμβούλων Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης – Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
  • Άρθρο 164 Οδοιπορικά έξοδα Συμβούλων Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4823/2021 – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 9 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
  • Άρθρο 165 Ρυθμίσεις για το μόνιμο προσωπικό των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4823/2021
  • Άρθρο 166 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4692/2020
  • Άρθρο 167 Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων απόφοιτων Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 24Α του ν. 4763/2020
  • Άρθρο 168 Εξαιρέσεις από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών – Προσθήκη κατηγορίας στις εξαιρέσεις από τις εξετάσεις για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών – Τροποποίηση παρ. 4 και 17 άρθρου 19 ν. 4559/2018
  • Άρθρο 169 Ρύθμιση για διακρινόμενους αθλητές – Τροποποίηση άρθρου 410 ν. 4957/2022

Δείτε το ΦΕΚ με όλες τις Ρυθμίσεις