ΦΕΚ 4843/2023. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4843 τ.Β’ (1-8-2023), η απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (Β’ 6141) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»

Σύμφωνα με την απόφαση τροποποιείται το άρθρο 17 της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/1-12-2022 (Β’ 6141) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» και συγκεκριμένα

α) στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 προστίθεται η επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021 ως προς την ανάληψη υπηρεσίας των στελεχών εκπαίδευσης των περ. στ) έως κβ) της παρ. 2 και των περ. δ) έως ιε) της παρ. 3 του άρθρου 30 όταν τοποθετούνται το τελευταίο τρίμηνο πριν τη λήξη του διδακτικού έτους και

β) προστίθεται παράγραφος 2 με την οποία ορίζεται διαδικασία κάλυψης των κενών και κενούμενων θέσεων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων εάν για την κάλυψη των θέσεων αυτών απαιτείται επαναπροκήρυξη κατά την διάρκεια της θητείας τους, και διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που αναφέρονται στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται όπως ορίζεται στην ίδια ως άνω παρ. 12, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.

β) Ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι στο σύνολο των κριτηρίων επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021 ανέρχεται στις 75 μονάδες. Το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου δεν μοριοδοτείται.

γ) Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποτιμάται με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022.

δ) Η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης.

ε) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός τριάντα δύο (32) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.

στ) Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 5043/2023.

2. Εάν κατά την διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων απαιτείται επαναπροκήρυξη τους κατά τον ν. 4823/2021, οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθορίζουν τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων με τις σχετικές προκηρύξεις».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (Β’ 6141) υπουργική απόφαση.

Δείτε το ΦΕΚ με τις τροποποιήσεις

Η υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (Β’ 6141) υπουργική απόφαση