Πρόσκληση για πλήρωση κενών θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων)

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες:

i) Συμβούλους Εκπαίδευσης από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι υπάγονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε., που λειτουργούν Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) ή Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) ή στις υπόλοιπες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε. για την πλήρωση των θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) της περίπτωσης (δ), του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ii) Διευθυντές/ντριες ή εκπαιδευτικούς με διοικητική εμπειρία, που υπάγονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε., που λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) της περίπτωσης (ε) του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την πλήρωση των ανωτέρω κενών θέσεων συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 26/6/2023 έως τη Δευτέρα 03/7/2023 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά οι θέσεις, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής, στη σχετική πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΧΠ346ΜΤΛΗ-5ΛΩ)