ΦΕΚ 14 τ.Α’ 2023. Διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 14 τ.Α’ (21-1-2023) – νόμος 5014/2023  διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα…

Άρθρο 56

Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 4823/2021

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 80 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’ του νόμου αυτού, για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τροποποιείται, ως προς το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, και το άρθρο 80 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 80 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζονται:

α) επιμέρους υποπεδία ή υποκριτήρια, στα οποία αναλύονται τα πεδία και κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι τετράβαθμες κλίμακες των επιμέρους κριτηρίων ή υποκριτηρίων κάθε πεδίου ή υποπεδίου που αξιοποιούνται από τους αξιολογητές κατά τη διενέργεια της αξιολόγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τα πεδία, υποπεδία, κριτήρια και υποκριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. και

β) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ή τη διαδικασία διενέργειάς της. Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων του πρώτου εδαφίου, εφόσον αφορά σε ειδικά ζητήματα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. της μειονοτικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της διαδικασίας διενέργειάς της, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση και του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων.

Άρθρο 58

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 73 ν. 4823/2021

Στην παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλεφθεί ότι η αποτίμηση της αξιολογικής κρίσης από τον αξιολογητή γίνεται με έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογούμενο,

β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να διευκρινιστεί ότι η έκθεση του εκπαιδευτικού αφορά στην αξιολογική κρίση, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

6. Ο αξιολογητής συζητά με τον εκπαιδευτικό την αξιολογική κρίση του, τεκμηριώνοντας εγγράφως την αποτίμησή του, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογούμενο. Ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει σε διάστημα πέντε (5) ημερών έκθεση με τις παρατηρήσεις του, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, ως προς την αξιολογική κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού επί της αξιολογικής κρίσης καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.

Επιπλέον…

Με το άρθρο 55 οι ενδιαφεόμενοι/νες μπορούν να καταθέσουν αίτηση σε δύο (2) Πρότυπα Σχολεία από ένα (1) που ίσχυε μέχρι τώρα

Με το άρθρο 57 προβλέπεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν τα ΠΕΚΕΣ οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης που τοποθετούνται θα συνεργάζονται για τη λειτουργία των ΠΕΚΕΣ για όσο αυτά θα λειτουργούν.

Με το άρθρο 59 το ανώτατο όριο θητειών Προέδρου και λοιπών μελών Συμβουλίου της ΑΔΙΠΠΕ αυξάνεται από δύο (2) σε τρεις (3) θητείες.

Δείτε το ΦΕΚ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...