Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες. Τροποποίηση της ΥΑ εγγραφών ως προς την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3323 τ.Β’ (28-6-2022) απόφαση με «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005)».

Η τροποποίηση αφορά στα τα άρθρα 9 και 22 και ως προς το τρίτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 26 σχετικά με την προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ένταξη των μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών

Δείτε το ΦΕΚ