Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.  Πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή τους στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode-aitisi.sch.gr), στο πλαίσιο με τις οδηγίες/βοήθεια/συχνές ερωτήσεις.

Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

Απορρίπτονται εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα γίνουν δεκτά.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22/3/2024 έως και 1/4/2024 και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική πρόσκληση (ΑΔΑ:6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638)