Ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Τα σχολεία υιοθετούν χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας»

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία, της απόκτησης των βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση και με απώτερο στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της ποιότητας της ζωής στις μέρες μας, προτείνεται οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας καθώς και ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων του εξωτερικού να πραγματοποιήσουν, εντός και εκτός του ωρολογίου προγράμματος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Τα σχολεία “υιοθετούν” χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ενισχύει και προτάσσει την εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο, ώστε το αντικείμενο μελέτης να είναι ένας συγκεκριμένος τόπος που βρίσκεται σε εγγύτητα με τον τόπο στον οποίο ζουν και κοινωνικοποιούνται οι μαθητές/τριες, ώστε να τον γνωρίσουν, να τον προστατεύσουν, να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις βελτίωσης και να συνεισφέρουν στην ευαισθητοποίηση την τοπικής κοινωνίας.

Στόχοι του προγράμματος:

1) Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά:

  • με την πρόληψη των πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών και
  • των συνεπειών των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στα οικοσυστήματα, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία,

2) Η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, και

3) Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/-τριών με την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης και προστασίας των χερσαίων και παράκτιων οικοσυστημάτων της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προτείνεται το κάθε σχολείο να «υιοθετήσει» μία συγκεκριμένη έκταση (πάρκο, αλσύλλιο, περιαστικό πράσινο, ζώνη μεικτών δραστηριοτήτων, δρυμό, πεδινή έκταση, περιοχή που κάηκε ή πλημμύρισε πρόσφατα, συγκεκριμένη έκταση ακτής, κ.τ.λ.) με σκοπό:

  1. Να αντλεί και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με το οικοσύστημα που υιοθέτησε,
  2. Να παρακολουθεί διαχρονικά την εξέλιξή του με έμφαση στις αλλαγές χρήσεις γης, ενδεχόμενες καταπατήσεις και παρεμβάσεις σε αυτό, και
  3. Να πραγματοποιεί δράσεις πρόληψης, προστασίας, ευαισθητοποίησης αειφορικών πρακτικών για την περιοχή που υιοθέτησε στη σχολική κοινότητα, στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης και με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί:

  • είτε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και ενδεικτικά στις Θεματικές: Φροντίζω το Περιβάλλον (Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά, Φυσικές καταστροφές. Πολιτική Προστασία, Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά) και Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη (Εθελοντισμός)
  • είτε ως αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων
  • είτε στο πλαίσιο της διάχυσης και του εμπλουτισμού συγκεκριμένων διδακτικών αντικειμένων

Τα σχολεία, στο πλαίσιο της ανταλλαγής καλών πρακτικών, δύνανται να αναρτούν τα περιεχόμενα των προγραμμάτων τους, τις συνεργασίες τους και τις μαθητικές δημιουργίες στην  ιστοσελίδα του σχολείου τους και να τις προβάλλουν στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/land_coast_watchdog) που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Επίσης, στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα βρίσκεται η τεκμηρίωση αναγκαιότητας της υιοθέτησης της προσέγγισης βασισμένης στον τόπο.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο