Συλλογικός Προγραμματισμός σχολικού έτους 2023-2024. Άνοιξε η ειδική εφαρμογή του ΙΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΠ,  άνοιξε η ειδική εφαρμογή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τον Συλλογικό Προγραμματισμό σχολικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 108906/ΓΔ4 /10-09-2021 με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο».

Υπενθυμίζουμε ότι η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου της σχολικής μονάδας.

Στην πλατφόρμα γίνεται καταγραφή του τίτλου και του βασικού στόχου κάθε σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του συντονιστή της κάθε ομάδας δράσης.

Προθεσμία υποβολής: 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15.00

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για το 2023-2024:

Έγγραφο 114708/ΓΔ4/12.10.2023 – Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023- 2024

Νέες οδηγίες, σχέδια δράσης και προτάσεις σχεδιασμού από το ΙΕΠ για την αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων:

Οδηγός Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων

Σχέδια Δράσης – Προτάσεις Σχεδιασμού

Ενδεικτικά εργαλεία διερεύνησης των θεματικών αξόνων και αποτίμησης των δράσεων


Συνεχής ενημέρωση για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: