Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) από το έτος 2015-2016 για φοίτηση στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας», λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των υπηρεσιών του Δημοσίου να παραλαμβάνουν και να χορηγούν αριθμό πρωτοκόλλου στα εισερχόμενα έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), στα οποία περιλαμβάνονται και όσα έγγραφα έχουν μορφή σαρωμένου εγγράφου και διακινούνται ως ευκρινή φωτοαντίγραφα και για την απλοποίηση των διαδικασιών, διευκρινίζεται ότι το συμπληρωμένο αρμοδίως ΑΔΥΜ μπορεί να κατατίθεται και ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύει ο Διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης του ΑΔΥΜ  αυτό εκτυπώνεται και φυλάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας εντός του οικείου ειδικού φακέλου που φυλάσσονται τα ΑΔΥΜ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/21/5/2014 (Β’ 1296) Απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και υγείας με θέμα «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)».

Δείτε το έγγραφο