Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Κύπρου και του Εξωτερικού για το 2023-2024

1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 και τα ημερολογιακά έτη 2024, 2025 & 2026 Ν. Ημισφαιρίου (ΑΔΑ: Ψ2Ω446ΝΚΠΔ-ΙΤ8)

Δείτε την απόφαση

Ενημέρωση 21/8/2023. Μερική Ανάκληση της Απόφασης

Ενημέρωση 30/8/2023. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

2. Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Κύπρου για το σχολικό έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: ΡΓΗΚ46ΝΚΠΔ-33Φ)

Δείτε την απόφαση