Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το 2024. Προθεσμία και έντυπο αίτησης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των μεταθέσεων εκπαιδευτικών για το 2024 (δείτε σχετικά εδώ), σας υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι και 11/4/2024.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β’, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..

Δείτε την αίτηση εδώ