Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου και Γ.Λ.Τ. Βασιλικής στην Πάτρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρωτότυπης μορφής) σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου και Γ.Λ.Τ. Βασιλικής το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 04-03-2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική πρόσκληση του Γυμνασίου και Γ.Λ.Τ. Βασιλικής