ΦΕΚ 5242/2023. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5242 τ.Β’ (30-8-2023) η απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β’ 878).»

Συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν τις υποπερ. ii και iii της περ. γ’ της παρ. 9, την παρ. 10 και την παρ. 12 του Κεφαλαίου Θ’ της παραπάνω απόφασης ώστε μαθητές/τριες Μουσικού Γυμνασίου που κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απόλυσης τον Ιούνιο αλλά σε ένα μάθημα μουσικής παιδείας έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του δέκα (10) να συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Μουσικό Γυμνάσιο ή να εγγράφονται στην Α’ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου αντίστοιχα.

Δείτε το ΦΕΚ με τις αλλαγές

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β’ 878). – Δείτε το ΦΕΚ