Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (B΄ 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Δείτε το έγγραφο (Φ1/19577/ΓΔ4/23-2-2024 – ΑΔΑ: 63Α246ΝΚΠΔ-ΙΦΕ)

Δείτε τα σχετικά υποδείγματα (όπως αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο), σε pdf και σε doc