Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

Τα Ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων στα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια:

Για τις Α΄και Β΄ Τάξεις ισχύουν οι:

ΑΔΑ : ΩΔΟ94653ΠΣ-ΠΩΤ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α ́ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β ́ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α ́ 83)

ΑΔΑ: ΩΠΞΥ4653ΠΣ-ΧΣΦ Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.

Για τη Γ΄ Τάξη ισχύουν οι:

ΑΔΑ: 6ΤΥΒ4653ΠΣΕΛΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ ́ Τάξης Ημερήσιου και της Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 (Α ́ 83)

ΑΔΑ : Ψ7894653ΠΣ-ΕΧΓ Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β ́ 1426) Υπουργικής Απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ ́ Τάξης Ημερήσιου και της Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 (Α ́ 83)

ΑΔΑ : 6Θ164653ΠΣΕ90 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β ́ 1426) Υπουργικής Απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ ́ Τάξης Ημερήσιου και της Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α ́ 83)», όπως  ισχύει, ως προς μαθήματα ειδικότητας της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών
Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας