Οριστικοί Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Δ.Ε. Λευκάδας σύμφωνα με την υπ’αρ. 02/23.01.2023 πράξη του, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, ως ακολούθως: