Ημερήσιο αρχείο: 20 Απριλίου, 2022

Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που τα σχολεία τους χαρακτηρίστηκαν Πρότυπα ή Πειραματικά

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που τα σχολεία τους χαρακτηρίστηκαν Πρότυπα ή Πειραματικά, και εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το 2022-2023

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 28-04-2022, ημέρα Πέμπτη και λήγει την 09-05-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.