Αλλοδαποί – αλλογενείς. Αίτηση και Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι αλλοδαποί – αλλογενείς, που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων που επιθυμούν να εισαχθούν, από Πέμπτη 21 Ιουλίου μέχρι και Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την υποβολή του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν στη Γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, στις ημερομηνίες που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Αλλοδαπών-Αλλογενών έτους 2022», οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διαδρομή:

«ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», ενότητα «Αλλοδαποί-Αλλογενείς», «Ανακοινώσεις»,

προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους.

Υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «Έλληνες του Εξωτερικού» για το έτος 2022, δεν δικαιούνται να υποβάλουν και αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «Αλλοδαπών-Αλλογενών» για το ίδιο έτος.

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες στην ελληνική και στην αγγλική.

Δείτε την Αίτηση – Μηχανογραφικό Δελτίο