Ημερήσιο αρχείο: 12 Φεβρουαρίου, 2022

Η προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την 27η Φεβρουαρίου και ώρα 15:00. Μετά την καταληκτική ημερομηνία καμία αίτηση συμμετοχής δε γίνεται δεκτή.