Ημερήσιο αρχείο: 2 Φεβρουαρίου, 2022

Η προκήρυξη για την εισαγωγή στο Λιμενικό με τις Πανελλαδικές 2022

Οι υποψήφιοι/ες, αφού μελετήσουν την προκήρυξη, υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 04/02/2022 μέχρι και 18/02/2022.