Ημερήσιο αρχείο: 25 Σεπτεμβρίου, 2021

Αλλαγή στις αναθέσεις μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β ́ 2737)