Αλλαγή στις αναθέσεις μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4433 τ.Β΄ (25-9-2021) απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β ́ 2737). Η νέα απόφαση αφορά την ανάθεση του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Λυκείου.

Δείτε εδώ το νέο ΦΕΚ

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί και ισχύει το  ΦΕΚ 2737 τ.Β΄ (4-7-2020) με τις αναθέσεις Γυμνασίου Λυκείου.