Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας ανακοινώνει πίνακα με στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα) και μονάδες μετάθεσης (ανά κριτήριο και συνολικά) για το προσωπικό Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που έχει αιτηθεί μετάθεση για το σχολικό έτος 2023-2024, ως ακολούθως:

Πίνακας Αιτήσεων μεταθέσεων Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. από περιοχή σε περιοχή

Επισημαίνουμε πως η με αριθ. πρωτ. 115268/Ε4/13-10-2023 (ΑΔΑ : 9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ) εγκύκλιος μεταθέσεων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024, προβλέπει διαδικασία υποβολής ενστάσεων από την Τρίτη 5.12.2023 έως και την Παρασκευή 8.12.2023, οι οποίες εξετάζονται από τα αρμόδια ΠΥΣΕΕΠ και ως εκ τούτου δύναται να γίνεται διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εφόσον χρειάζεται.