ΦΕΚ 3101/2022. Εγγραφές και μετεγγραφές μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3101 τ.Β’ (17-6-2022) η απόφαση με θέμα: Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., όπως προβλέπεται στην υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργική απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με χρήση της εφαρμογής «e-εγγραφές» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr- EΨΠ), και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Η αίτηση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες ή εξουσιοδοτημένους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων ή ορισμένους/ες επιτρόπους ή κατά περίπτωση υπεύθυνους/ες δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Δείτε το ΦΕΚ