Ημερήσιο αρχείο: 1 Δεκεμβρίου, 2021

Β’ Κύκλος Κινητικότητας έτους 2021. Εγκύκλιος με οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής

Η νέα εγκύκλιος (ΑΔΑ:ΨΚΥ146ΜΤΛ6-Λ6Γ) του Υπουργείου Εσωτερικών με τις αναλυτικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2021.