Β’ Κύκλος Κινητικότητας έτους 2021. Εγκύκλιος με οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής

Σε συνέχεια της λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021 (δείτε σχετικά), υπενθυμίζονται με την παρούσα, προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2021.

Η νέα εγκύκλιος (ΑΔΑ:ΨΚΥ146ΜΤΛ6-Λ6Γ) του Υπουργείου Εσωτερικών με τις αναλυτικές οδηγίες