Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκδρομή της Μπαντίνας του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στην Κέρκυρα (13-14/2/2016)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας μέχρι την Δευτέρα 18/01/2016 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την Δευτέρα 18/01/2016 και ώρα 10:30 π.μ.