Κατηγορία: Άδειες

Άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων που νοσούν οι ίδιοι ή τα τέκνα τους με Covid-19

Η 73η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.(ΑΔΑ: 9ΗΠΙ46ΜΤΛ6-ΞΚΠ) με όλα όσα ισχύουν για τις άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων που νοσούν οι ίδιοι ή τα τέκνα τους από Covid-19.

Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό και μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.

Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), σας αναφέρουμε ότι ακυρώνεται η υπ’ αριθ. 108357/Ε3/21-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ) εγκύκλιος.