Κατηγορία: Άδειες

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου σε νεοδιοριζόμενο/η υπάλληλο

Η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ. 14695 (ΑΔΑ: 6Ζ6846ΜΤΛ6-5ΩΩ) του Υπουργείου Εσωτερικών, με διευκρινίσεις για τη χορήγηση άδειας ανατροφής σε νεοδιόριστους υπαλλήλους και άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου.

79η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ. Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Η 79η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) σχετικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

78η Εγκύκλιος. Μέτρα κατά του Covid-19. Χορήγηση αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο

Η 78η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284 (24-6-2022): «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και άλλα θέματα.

Εγκύκλιος για τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 του ΦΕΚ 82 Α’ (20-4-2022) σχετικά με τον προγραμματισμό και τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

ΦΕΚ 82 τ.Α’ 2022. Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Το άρθρο 125 του ΦΕΚ 82 τ.Α’ 2022 με θέμα: Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων που νοσούν οι ίδιοι ή τα τέκνα τους με Covid-19

Η 73η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.(ΑΔΑ: 9ΗΠΙ46ΜΤΛ6-ΞΚΠ) με όλα όσα ισχύουν για τις άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων που νοσούν οι ίδιοι ή τα τέκνα τους από Covid-19.

Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό και μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.

Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), σας αναφέρουμε ότι ακυρώνεται η υπ’ αριθ. 108357/Ε3/21-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ) εγκύκλιος.